Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

Quiz Corner
  Current Level: Basic Switch To: Kids | Basic | Intermediary | Advanced  
 
  1. [Acharyas] Who is the Ninth Acharya in our sampradayam ?
 

 Srimadh Alavandar

 Srimadh Periya Nambi

 Swami Ramanuja

 Srimadh Manakkal Nambi

 
  2. [Sandyavandanam] Name of the 5th Vyaahruthi (world) we mention before Gayathri japam in Yajur Sandyavandanam ?
 

 Satyam

 Tapaha

 Janaha

 Mahaha

 
  3. [Sanatana Dharmam] A person who has had his Upanayanam is called ?
 

 Acharya

 Dvijan

 Vedanthi

 All of the above

 
  4. [Sanatana Dharmam] Our Acharyas mention which group of brothers as representatives of 'Dharmam, Artham, Kamam, Moksham' ?
 

 Krishna + Balarama

 First Four Brothers of Pancha Pandavas

 Rama, Lakshmana, Shatrugna, Baratha

 All Pandava Brothers

 
  5. [Acharyas] Who is the Seventh Acharya in our sampradayam ?
 

 Srimadh Alavandar

 Srimadh Periya Nambi

 Srimadh Uyyakkondar

 Srimadh Manakkal Nambi

 
  6. [Acharyas] Who is the Third Acharya in our sampradayam ?
 

 Swami Nammazhwar

 Sriman Narayanan

 Mahalakshmi

 Vishwaksenar

 
  7. [Divyadesam] In which Divya Desam did Periyazhwar perform his 'kainkaryam' (service) to the Lord ?
 

 Srirangam

 Sri Villi Puthoor

 Seerkazhi

 Thiru Kannangudi

 
  8. [Azhwars] Which Azhwar revealed the previously lost Divya Prabandham to Ranganatha muni (Nathamuni) ?
 

 Thirumangai Azhwar

 Peyaazhwar

 Nammazhwar

 Madhurakavi Azhwar

 
  9. [Sandyavandanam] Devata for Arghya Pradaanam mantram during Yajur Sandyavandanam is ?
 

 Varuna

 Aapa (Water)

 Savitha

 Drupada

 
  10. [Sanatana Dharmam] What language resulted in the mixing of Sanskrit and Tamil ?
 

 Telugu

 Malayalam

 Manipravalam

 Hindi

 

  

Quiz questions contributed by Sri Ramji Govindarajan, UK.