Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

SrImath kUrESar (tirukkurukai-pirAn-piLLAn)

Thaniyan


Birth place:Tirumalai (SrImath VENkaTam)
Birth date:kali 4134, SrImuka year, Iypassi mAsam, pUrvAshAda nakshatram

SrImath kUrESar incarnated as amSam of a nitya sUri named SrI prachaNDa:. He is the son of tirumalai-nambi. His gotram is SaTamarshanam. He did sampradAya pravachanam in places like SrIrangam. He is an important disciple of bhagavath rAmAnuja yatirAja swAmi. At the command of Bhagavath rAmAnuja, he composed the first commentary on the divya prabandam named tiru-vAi-mozhi in maNi-pravALam. It is named as bhagavath vishayam - tiruvARAyirappadi.

Bahagavad Ramanuja appointed 74 Simhasanatipati for the propagation of Sampradayam. Of the 74 Simhasanatipati, Sri Bhashyakarar appointed Thirukkurugai Piran Pillan, Nadadur, Azhvan, Kidambi Acchan, and Mudaliandan as Sri Bhashya Simhasanatipati and given the charge for the propagation Sri Bhashyam. Of these four, Bhagavad Ramanuja selected Thirukkurugau Piran Pillan as Ubhaya Simhasanatipati and gave him the charge of propagation of Sri Bhashyam and Bhagavad Vishyam.