Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

SrImath EngaLAzhwAn - VishNu-chittar

Thaniyan


Birth place:Thiruvellarai
Birth date:Kali 4169 kIlaka varusham vaikAsi mAsam swAti nakshatram

SrImath EngaLAzhwAn incarnated as the amSam of a nitya sUri named SrI vijayar. He did sampradAya pravachanam in places like SrI rangam. He composed a commentary named "SrI VishNu chittIyam" on SrI VishNu purANam (purANa ratnam).