Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

SrImath nadAttUr ammAL - vAtsya varada guru

Thaniyan


Birth place:SrI kAnchIpuram - perumAL kOvil
Birth date:Chittirai mAsam chitrA nakshatram

He incarnated as the amSam of a nitya sUri named SrI Subhadrar as the son of SrI dEvarAjAchArya swAmi in SrI vatsa gOtram. His is the grandson of SrImath varada guru who is a nephew of bhagavath rAmAnuja (pUrvASramam). He did sampradAya pravachanam in Sri kacchi vAithAn maNdapam and instructed his disciple SrI SudarSana sUri to document the magnificent grantam named Sruta-prakASika (commentary on SrI bhAshyam). His other works include

TattvasAara
PrapannapArijaata
PrameyamAla
AahnikacuudAmaNi
AarAdhanakramam
PrameyasAram
MangaLASAsanam
JnAnasAra
JayantidarpaNam
HetirAjastavam
Rahasyasangraham
Caturlakshanasangraham
ParatattvanirNayam
DramiDOpainishatsangraham
SrIbhAshyasangraham