Welcome to Sri Ahobila Muth Portal

SrImath gadikASatam ammAL - varadAchAryar

Thaniyan


Birth place:SrI kAnchIpuram - perumAL kOvil
Birth date:chittirai mAsam hasta nakshatram

He is the son of dEvarAja perumAL swAmi of SrI vatsa gOtram. He did sampradAya pravachanam at SrI kAnchIpuram. SrI yatirAja vijayam is a notable grantam of this swAmi.